โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ เข้าร่วม งานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดน่าน จัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาจากองค์กรนานาชาติ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาระหว่างกัน หาแนวทางในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ โดยการจัดประชุมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติดังกล่าวนี้ จะมีนักวิจัยและนักวิชาการจากในประเทศ และจากต่างประเทศ อีก 17 ประเทศ กว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา