โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร. ล้านนา น่าน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และ ฝึกปฏิบัติการจัดทำ มคอ.7 ของหลักสูตรในพื้นที่อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา