โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมโคและสุกร ในระหว่าง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรม ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงาน ด้านการฝึกอบรมระหว่างกัน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา