โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้มีทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ