โลโก้เว็บไซต์  โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประสาน ริเริ่ม ส่งเสริม และกำกับดูแล การส่งผลงานของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งกันโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 NSC 2016 ซึ่งมี อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รวมไปถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน โดยผลงานของนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการในรอบแรก มีหัวข้อดังนี้ 

1. “ตื่นนอนไปเรียนกันเถอะ” โดย นายจิรศักดิ์ ดีปินใจ ชั้นปีที่ 4 

2. “ตำนานการแข่งเรือพาย ศึกชิงจ้าวสายน้ำ แห่งนันทบุรีศรีนครน่าน” โดยนายเดชาวัต ฤชุโรจน์ และนาย Fan Foklourng ชั้นปีที่ 1 

3. “แอพพลิเคชั่นจำลองเครื่องดนตรี"สะล้อน่าน"บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” โดย นางสาวกัลยวรรธน์ ปุญยะศิริ ชั้นปีที่ 4 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา