โลโก้เว็บไซต์  สาขาวิชาประมง มทร. ล้านนา น่าน กับงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิชาประมง มทร. ล้านนา น่าน กับงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิชาประมง มทร. ล้านนา น่าน กับงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญชัย จิตรพงษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๕-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยอาจารย์อมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์เอกชัย ดวงใจ อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลงและนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔ ได้ดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญชัย จิตรพงษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการออกค่ายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารเรียนของโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญชัย จิตรพงษ์ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตลอดทั้ง ๔ วัน ส่วนที่สำคัญ คือ นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน้างานจริง รู้จักกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหา ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้งานและคนไปพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้แล้วค่ายจิตอาสาในครั้งนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนด้วย โดยได้จัดงานวันเด็กในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ มอบเสื้อผ้าและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากบุคคลต่าง ๆ ให้กับคนในคนในชุมชน ซึ่งเป็นคนเผ่าลั๊วะที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังได้จัดมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหลอดไฟฟ้าที่ได้รับบริจาคมาให้กับโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกับโรงเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้งานดังกล่าวเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ซึ่งงานค่ายฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการสนับบสนุนจากหน่วยงาน ห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ได้แก่ บริษัท พรพรหมปิยะ จำกัด ร้านนันทกิจการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด งเจริญเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสหกิจ บริษัท ชินวัฒนา จำกัด ร้านจุมพลห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนริมน่านมีเดีย ร้านหนังสือน่านเทพประทาน ร้านเจ๊วันดา ดัชมิลล์ น่าน สถานีวิทยุ อสมท คลื่น ๙๒.๐๐ ร้านอาหารวังปลาหน้าเขื่อน วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) ตลอดจนผู้ไม่ออกนามอีกจำนวนมาก ดังนั้นในนามของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณามา ณ โอกาสนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา