โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ ประจำปี 2556 - 2558

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เหรียญจักรพรรดิมาลา

รองศาสตราจารย์อนุชา จันทรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาจ

นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย

นางนราพร จันพิบูลย์

นางเจียมจิตร ช่างสาร

นางศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ทิมขำ

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย

นายสถาพร พิมสาร

นายก้องเกียรติ ธนะมิตร

นางนลัทพร คูหา

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

นางสาววรรณิดา ชินบุตร

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

นางปิยะนุช สินันตา

นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

นางนงนุช เกตุ้ย

นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

นายอดิศร ดีพรมกุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา