โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว การอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติจันโรภาส เจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายอบรม การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีนักศึกษาใหม่ มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน 242 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ได้พัฒนาตน ยกระดับจิตใจ เป็นที่มีความเมตตา เสียสละ อดทน มีจิตอาสา และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข