โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ


วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ อาจารย์อริยะ แสนทวีสุข ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว และ สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง