โลโก้เว็บไซต์ ประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่่าน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยฯ เดินตามเส้นทาง ระยะทางร่วม 7 กิโลเมตร ไปสิ้นสุด ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ เดินขึ้นนมัสการองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งประเพณีนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ติดตามชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ :กิจกรรมประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา