โลโก้เว็บไซต์ คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ โรงเรียนเทคนิค วิชาชีพแบบผสม แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ท่านบุนเพ็ง มาถา หัวหน้าฝ่ายอาชีวะ แผนกศึกษาธิการ และกีฬาแขวง คุณลิขิต พงศ์พงัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทการไฟฟ้าหงสา จำกัด ท่าน สมชาย พิลาบุน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิค วิชาชีพแบบผสมแขวงไซยะบุรี ท่าน นางคำหล้า แก้ววันคำ รองหัวหน้าแผนกบริหาร ท่าน อำพอน สุวันนะวง ผู้จัดการแผนกพัฒนาความเป็นอยู่ ท่าน วิไลสัก พูมมาแก้ว รองหัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา ท่าน ทองดี เนาวันพัง รองผู้อำนวยการฯรับผิดชอบวิชาการ ท่าน บุนมา แสงเพ็ด รองหัวหน้าแผนกคุ้มครองวิชาการ ท่าน นางสมพอน แก้ววิไลวง รองหัวหน้าแผนกวิชาเฉพาะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยทาง มทร.ล้านนา น่าน ได้พาเข้าชมการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มจากกิจการงานฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์และประมง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และ สาขาพืชศาสตร์ ได้เข้าชมอาคารปฏิบัติการเห็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผดิมศิลป์ รามศิริ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุภาพร รัตนพันธุ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และในส่วนของ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์พิกุล สุรพรไพบูลย์ หัวหน้าหลักสูตรพืชศาตร์เป็นผู้บรรยาย ต่อมาคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ อ.รัชนีภรณ์ อิ่นคำ อ.พรรณพร กุลมา ให้การต้อนรับและได้พบปะกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มาจาก สปป.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการดูผลงานดีเด่นของนักศึกษาในด้านต่างๆ ในภาคบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการห้องสมุด โดย อ.เมตตา ตาละลักษณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเข้าศึกษาดูงานที่สาขาอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ดูและชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และเข้าชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานระดับนานาชาติของอาจารย์ในคณะฯ สุดท้ายได้ร่วมบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการของทางโรงเรียนเทคนิค วิชาชีพแบบผสม แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สุดท้ายได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน


ภาพบรรยากาศคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ภาคเช้า) <<คลิ๊ก

ภาพบรรยากาศคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ภาคบ่าย) <<คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา