โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 735 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้                               

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน  2560 ซ้อมย่อย ณ มทร.ล้านนา น่าน

วันเสาร์ ที่18 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             ช่วงเช้า             -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                    -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
             ช่วงบ่าย            -คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                    -วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                    -คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             ช่วงเช้า              -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                     -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
             ช่วงบ่าย             -คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                     -วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                     -คณะวิศวกรรมศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา