โลโก้เว็บไซต์ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการศึกษาของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอง ที่จะเติบโตก้าวสู่การเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ผลการคัดเลือกดังนี้ ประเภทนักศึกษาชาย

๑. นายณัฐดนัย พานิชกุล นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑

๒. นายกวินทร์ภัทร พงษ์ไชยวานิช นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑

๓. นายศักดิ์ธัช อินตา นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๒

ประเภทนักศึกษาหญิง

๑. นางสาวจันทัปปภา เจดีย์แปง นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑

๒. นางสาวฐิตินันท์ หิรัญวิทย์ นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑

๓. นางสาวดวงสุดา ยานะ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่๒ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา