โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยในวันพุธที่ ๒๙ คณะสภาคณบดีสาขาเกษตรได้เดินทางไปศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น่าน เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การปลูกหม่อนผลสด การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ และนิทรรศการผ้าไหม  ศึกษาดูงานความร่วมมือด้านงานวิจัยและการแปรรูปมัลเบอรี่ จากนั้นได้ดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดหนองบัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้อ  เพื่อชมผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตกรรม ขอวัดหนองบัว ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 30 งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ได้รบเกียรติจาก รองศาตราจารย์อนุขา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน ได้กล่าวรายงานต่อ รองศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา