โลโก้เว็บไซต์ การประชุม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประชุม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน จัดการประชุม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “Biological and Cultural Diversity : Living in Harmony” ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังได้มีการจัดนิทรรศการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีแผนงานวิจัยที่ชื่อว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน” โดยการประชุมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างผู้นำเสนองานวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา