โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการขัอมูลทางการเกษตรเพื่อรองรับการอทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการขัอมูลทางการเกษตรเพื่อรองรับการอทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางการเกษตร เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกสิทธิ์  พัชรวงศ์ศักดา จาก บริษัท ดาต้า คิวบ์  พร้อมด้วย ดร.จักรกฤช  เตโช อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.นงนุช  เกตุ้ย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  เป็นวิทยากรในการอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมเข้าฝึกอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 47 คน จาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ เข้าใจ การสร้างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับภารกิจ สามารถจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และพัฒนาเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา