โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

4 th DIGITAL HEALTH ANNUAL CONFERENCE 2018 INOVATION FOR eHEALTH

          อาจารย์ ดร. นงนุช เกตุ้ย และทีมงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  นำนักศึกษา นางสาวชนาพร อ้วนทนะ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 4 th DIGITAL HEALTH ANNUAL CONFERENCE 2018 INOVATION FOR eHEALTH  ได้รับรางวัล นวัตกรรมดี ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชื่อผลงาน “ระบบการแจ้งเตือนการให้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านสื่อสนทนาออนไลน์ และรองรับการบริหารยา 7R (7R’s Drug Alert) ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ICT Innovations for eHealth ณ โรมแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 19 – 21  มิถุนายน 2561 กรุงเทพฯ.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา