โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยมีรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน(WIL)การจัดการศึกษาแบบ(CDIO) และการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้บรรยายอีกหลายท่าน นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์, อาจารย์ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน, อาจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศาสวรคุณ, อาจารย์ปรัชญา นามวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา