โลโก้เว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นควรพิจารณาอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560 และ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวาระพิเศษ 3/2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นควรพิจารณาอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560 และ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวาระพิเศษ 3/2561 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดประชุมวาระพิเศษ 3/2561 โดยมี รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมจำนวน 5 เรื่อง เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติและรับรองการประชุม โดยมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนและมีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ราย  ระดับปริญญาตรี 4,150 ราย และปริญญาเกียตรินิยมอันดับ 1 จำนวน 88 ราย ปริญญาเกียตรินิยมอันดับ 2 จำนวน 181 ราย  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งในที่ประชุมมีมติและเห็นควรอนุมัติในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียร้อยแล้ว
        นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ยังเห็นชอบการแก้ไขระเบียบข้อบังคับซึ่งเดิมการอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาให้ยึดตามวันที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ แต่ระเบียบข้อบังคับใหม่ได้แก้ไขให้มีการอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาในวันที่เรียนจบครบตามหลักสูตร ซึ่งการแก้ไขระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่นักศึกษาในการออกไปประกอบวิชาชีพ การสมัครเข้าทำงาน และการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เสนอแก้ไข
        สำหรับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ 3/2561 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นประโยชน์และโอกาสของนักศึกษาตลอดจนประชาคมชาวราชมงคลล้านนาเป็นสิ่งสำคัญ ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกันกลั่นกรองในรายละเอียดและผ่านเรื่องเข้ามาสู่วาระการประชุมดังกล่าว
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา