โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        เมื่อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร" ณ ฟาร์ม Strawberry Chang และมูลนิธิโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทฟาร์ม และนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี แนวคิดที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา