โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง) เพื่อสร้างองค์ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา เรียนรู้ ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม และอาชีพให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยชมรม “คนรักษ์ ดิน น้ำ ป่า น่าน” รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามพร้อมกับอีก 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน, สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน, มณฑลทหารบกที่ 38, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน, สถานีพัฒนาที่ดินน่าน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่), สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 สาขาแพร่, สำนักงานชลประทานที่ 2 , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, สำนักงานพัฒนาชุมชนน่าน, วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, วิทยาลัยชุมชนน่าน ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา