โลโก้เว็บไซต์ สัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์ ดร.รัชนี บัวระภา เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมนา ครั้งนี้ ซึ่งทางสาขาสัตวศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 5 สถานประกอบการ อาทิ เช่น บริษัท Max Breef จำกัด และฝึกงานภายนอก 1 สถานประกอบการ รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 21 คน พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามจากการผู้เข้าร่วมประชุม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา