โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร และคณะทำงานเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อตรวจติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑) นายพีรภัทร แปงอุด ๒) นางสาวปัทมา ใจปิง ๓) นายณัฐวัฒน์ ใจปิง ๔) นายไตรภพ ขาเหล็ก ๕) นางสาวสมิตา เรืองยศ ๖) นางสาวชลลดา อุ่นถิ่น โดยติดตามในส่วนของข้อมูลผลการเรียน บัญชีการใช้จ่ายเงินทุน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของนักเรียน ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาสุขภาพให้กับนักศึกษา นายอภินันท์ กาน้อย ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกกองทุนนักศึกษา อาจารย์เมตตา ตาละลักษณ์, อาจารย์ที่ปรึกษาของเรียนทุนนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ,อาจารย์อภิญญา กันธิยะ,และอาจารย์กัญญพัชญ์ พลเยี่ยม เข้าร่วมให้การต้อนรับและข้อมูลของนักศึกษาทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานกองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา