โลโก้เว็บไซต์ คณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา,ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคลากร นางบุษยมาศ แสงเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการด้านการบริหารงานบุคคลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรดังกล่าวทั้งนี้โดยมี คณะทำงานกองบริหารทรัพยากรน่านเข้าร่วมเสนอแนวทางปฏิบัติงานโดยมี ฝ่่ายบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ บุญมาบำรุง,ฝ่ายนิติกร นางนราพร จันพิบูล,ฝ่ายสวัดิการทะเบียนผู้เกษียร นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ,ฝ่ายการเงินและบัญชีนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว ร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา