โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ธันวาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในการร่วมมือแก้ไชปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ในปี 2562 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิด และในการนี้ อาจารย์กฤษณธร สินตะละ และอาจารย์ดร.รัชนี บัวระภา อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านได้เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการ และได้บรรยายความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวัตถุดิบคือ ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพดแห้ง โดยมีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ร่วมจัดบูธแสดงผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมดังกล่าว ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา