โลโก้เว็บไซต์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย เข้าพบท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร และรองผู้ว่าราชการฯ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และได้กล่าวถึงงานภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับจังหวัด และการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา