โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวงอุดมไซ สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ต้อนรับคณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวงอุดมไซ สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ระวิวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รองคณบดี คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศสตราจารย์.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ และตัวแทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวงอุดมไซ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการร่วมมือทางการศึกษา โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยคือท่านวิไล ไชกองแก้ว เลขานุการเจ้าแขวงอุดมไซ และท่านนางกองสี มะนีพอน ผู้อำนวนการวิทยาลัยลาวนานาชาติ และคณาจารย์ ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยลาวนานาชาติ จากนั้นผู้บริหารทั้ง 3 คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้นำเสนอภาพรวมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน นายทองลัด ไชทองแก้ว และนายแสงเพชร ปัญญาสิท (มาจากวิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไซ) ได้นำเสนอประสบการณ์ในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา