โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบุคคล บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยบุลี สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบุคคล บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยบุลี สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ระวิวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รองคณบดี คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ และตัวแทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายบุคคล บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยบุลี สปป.ลาว โดยคุณยุทธการ จันทร์แดง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด คุณสรรเพชญ์ ปุละ ผู้แทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการร่วมมือทางการศึกษา โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน กำหนดหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ คุณสมบัติของผู้เรียน และแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร กำหนดค่าใช้จ่าย สถานที่เรียน วันเวลาในการรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน กำกับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา