โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา


 

                              - ข่าวสารงานทะเบียนนักศึกษา

                              - ระบบทะเบียนกลาง

                              - ตารางเรียนนักศึกษา

                              - ตารางการใช้ห้องเรียน

                              - ตารางสอนอาจารย์

                              - พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา

                              - ปฏิทินการศึกษา

                              - บริการ E-mail สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

                              - ตรวจสอบ User Internet มทร.ล้านนา

                              - ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี

                              - ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา