โลโก้เว็บไซต์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  พระราชทานนามราชมงคล            พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...