โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการธุรกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการธุรกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการธุรกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์
วันที่ 4 มีนาคม 2565 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบหมายให้ อาจารย์ปิยะนุช สินันตา ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรัชญาเศรษฐก...