โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-24 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-11-24

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Ho Chi Minh City University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พ.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ศกุนตลา สายใจ ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Ho Chi Minh City University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย Ms.Nguyen Thi Minh Ngoc  OIA Specialist for Asian Partner และ Ms. Dang Huynh Diem Phuong  GTLT FIE Specialist for Asia Program ในโอกาสเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศระหว่าง... >> อ่านต่อ


ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร เพื่อยกระดับประชากร ให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าแลวผักดี๊ดี อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ หัวหน้าโครงการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ในกิจกรรม การวางระบบรดน้ำกึ่งอัตโนมัติ ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รดน้ำในแปลงผักสำหรับพื้นที่ปลูกผักนอกโรงเรือน ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูลในมิติด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมประมวลผลการดำเนินงานโครงการ เช่น ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากชุมชน ตั้งแต่ การวางแผนการปลูกผักให้ตรงตามฤดูกาล การปลูก การดูแลรักษา... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ “วิทย์คอม ล้านนา น่าน สัญจร ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม "วิทย์คอม ล้านนา น่าน สัญจร ครั้งที่ 1" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Generative AI สำหรับการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน      ขอขอบคุณอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกใน... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการต่างๆ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6