โลโก้เว็บไซต์ 2023-12-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-12-22


โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

...โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) ....สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) ได้รับเกีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน”
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 มทร.ล้านนา น่าน (อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน) ได้จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน" ซึ่งได้รับความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3