โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 มทร.ล้านนา น่าน (อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน) ได้จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน" ซึ่งได้รับความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน
     การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. และมุ่งเป้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผู้ประกอบการจำนวน 60 คน จากสถานประกอบการ 37 แห่งในจังหวัดน่าน)