โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance) โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTL-EP (Excellent Performance) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพที่ถูกต้อง และพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงาน