โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 มีนาคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2566 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ทั้ง 3 หลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จำนวน 231 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

      ซึ่งในงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์แมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานสัมมนาฯ ประกอบไปด้วย การนำเสนอการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน / สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการบันทึกรายงานปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู และเกณฑ์การประเมิน / การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูของครุสภา / ชี้แจงการส่งเอกสาร หลักฐาน การวัดประเมินผล การดำเนินการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูของแต่ละหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ประเทียบ พรมสีนอง, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม, อาจารย์เกริกชัย มีหนู, อาจารย์ปรีดา เสมา และอาจารย์พินิจ บุญเอี่ยม เป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์นิเทศก์รวมให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละด้าน และได้เชิญตัวแทนนักศึกษาที่ออกฝึกสอนในแต่ละแห่ง ขึ้นมาบนเวทีในการให้ประสบการณ์ในการออกฝึกสอน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดการจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แง่คิดและคติสอนใจที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งต่อไป โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ทั้ง 3 หลักสูตร ที่กำลังจะออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของตนเองในปีการศึกษา 1/2567

     ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจบการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า และ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ โดยอาจารย์แมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้