โลโก้เว็บไซต์ สรงน้ำพระพุทธรูป-สรงน้ำพระพิรุณ-ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา-และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว-ท่านรองอธิการบดี-ประจำปี-๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : สรงน้ำพระพุทธรูป-สรงน้ำพระพิรุณ-ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา-และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว-ท่านรองอธิการบดี-ประจำปี-๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม2562
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการเสนอโครงการ โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด : ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ >> อ่านต่อ


ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ 2559
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายเกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้ดำเนินการรายงานผลการประเมิน พร้อมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกรวัล รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงค... >> อ่านต่อ


โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหาดผาขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 29 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  นายบรรจง  อูปแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 6 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จากทั้ง 6 พื้นที่ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายกสโมสรนักศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ แสงทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี และประธานสภานักศึกษา นายอดิศร วิริยะสกุลพันธ์ นักศึกษาห... >> อ่านต่อ


ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีการจัดกิจกรรมด้วยกันสองวัน คือ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อประกอบการเรียน การสอนในรายวิชาสัมมนาพืชศาสตร์ ซึ่งได้เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการด้วยตนเอง เพื่อนำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ โดยหน่วงงานต่างๆ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนส... >> อ่านต่อ


โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่เป็นผู้อาวุโสเข้าร่วมให้ คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไป ส... >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์และของรางวัลให้กับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบโล่ห์และของรางวัลเสร็จแล้ว ผู้... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้น โดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา ให้กับนักศึกษาของมหาลัยฯ ทุกเขตพื้นที่ พร้อมที่เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้... >> อ่านต่อ


ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรในมหาลัยฯ ร่วมกิจกรรมถวายพานกุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นสักการะ ในงานวันพระเจ้าน่าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเจ้าสุริยพงษ์ ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 14


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา