โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

อัพเดท ปฏิทินสมัครสอบ TGAT TPAT A-Level ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 5 กันยายน 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

อัพเดท ปฏิทินสมัครสอบ TGAT TPAT A-Level ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 66 ในการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 ปีการศึกษา 2566  >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 5 กันยายน 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการเรียนที่ เชียงใหม่ ตาก เขียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566  เปิดรับสมัครออนไลน์ 10 - 30 ก.ย. 2565 กดคลิกที่นี่  >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา SAT Exhibition 2022
จันทร์ 5 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ พิษณุโลก (SAT Exhibition 2022) ในวันที่ 3 กันยายน2565 ณ อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย โดมี ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 จัดกิจกรรม สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่าน
อาทิตย์ 4 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 ได้จัดกิจกรรม"สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง" ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่าน มีการจัดกิจกรรมและการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจาก 3 คณะ และการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ,  นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ,... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2565
อาทิตย์ 4 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. จังหวัดน่านได้จัดงานสภากาแฟเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่าน ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน รวมถึงเป็นการพบปะปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็... >> อ่านต่อ


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

           วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    จัดทำโดย >> อ่านต่อวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)   นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, ปียะพงษ์ ยงเพชร, ไตรมาศ พูลผล และ ถกลรัตน์ ทักษิมา   การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตําบลทุ่งผึ้... >> อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดอบรมกระบวนการแปรรูปอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม พร้อมด้วยบุคคลากรนักวิจัย จัดกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีอาหารแก่นักเรียน โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "แปรรูปให้ปัง...ต้องใช้เทคโนโลยี" การให้ความรู้ด้านการแปรรูป และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  พร้อมกันนี้นักเรียนได้ทด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 2542


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา