โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-03-17

โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสมัครงาน สามารถสรุปใจความสำคัญของประกาศรับสมัครงาน ตลอดจนสามารถเขียนประวัติย่อ (Resume) และสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (e-sar) และติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยกิจกรรมนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ทุ... >> อ่านต่อ


รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในเรื่อง “ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก” โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อร่วมฟังแรงบันดาลใจจากการปั่นจักรยานรอบโลก ของคุณเจริญและคุณอรวรรณ โอทอง ที่ร่วมเป็นทูตทางวัฒ... >> อ่านต่อ


เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ อาคารกองบริหารทรัพยากร น่าน กันอย่างล้นหลาม กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เปิดหีบ นับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา