โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-03-30

โครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมโครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงถือปฏิบัติตามแนวทาง โดยกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในลักษณะ Top Down จากระดับนโยบาย คือ โค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา