โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-06-10

โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รายงานความก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา