โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-07-11

ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมออกเสียประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเดินเพิ่มเติม
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็จเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดของการลงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th/th/  และสามารถดาวโหลดเอกสารร่างรัฐธรรมนูญได้ที่  >> อ่านต่อรองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี และ 18 ปี การประกวดสปอร์ตแดนซ์ฟอร์เดอะควีน และการ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนลัทพร คูหา รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน และเจ้าหน้าที่ แผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ แง่คิดต่างๆ ใน... >> อ่านต่อ


กิจกรรม ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมเพาะเมล็ดในขวดพลาสติกเหลือใช้ โดยมีน้องๆ นักเรียนจาก โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเรื่อนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทสบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ซึ่งหลังจากเสร็... >> อ่านต่อ


การประชุมพบปะหารือ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ในใจน้อง
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัด ประชุมพบปะหารือ กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ ในใจน้อง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าผู้บริหารคณะทั้ง 3 คณะ ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลาขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดน่าน ร่วมไปถึงคณะทีมงาน ปลูกเลย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ให้น้องนักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย เพาะเมล็ดในขวดพลาสติกเหลือใช้ โดยมีพี่ๆ Staff คอยกำกับดูแล แนะนำวิธีการเ... >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตและวิทย์ฯ
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ช่วยกันทบทวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ และร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มให้สอดคล้องตามบริบทของท้องถิ่น ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ก็ได้มีพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี จากครูผู้เข้าร่วมครับ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ (STEM) รุ่นที่ 3
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ที่เข... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย วันที่ 13 และ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 18:00 น. - 20:00 น.
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สา... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2559) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>> http://ent.nan.rmutl.ac.th/admission/?page=S_StdApprovTest >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา