โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-03-28


เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
พุธ 28 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมวิชาการ "เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ" ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงผานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตามกลยุทธ์และโครงการหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลาดจนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตำรา หนังสือ ผลงานวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจา... >> อ่านต่อ


วันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุธ 28 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครอบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปณาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศิรบริบาล อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา