โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-08-20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7)
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปีพุทธศักราช 2561" ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดูประกาศรายชื่อได้ที่ >> อ่านต่อ


นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน”
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายธนาธิป ปัวน้อย นายวีระพงศ์ พรมรักษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงาน แหล่งร้อยผ้าน่าน และ นายอมิต โกชุ นายกิตติ อุดอ้าย นายกรรชัย วงค์ไชยยา รับรางวัลที่ 3 ผลงาน แม่ญิงนุ่งซิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นงนุช เกตุ้ย ภายใต้โครงงาน “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน” จัดโดยหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชน น่าน 17  >> อ่านต่อ


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังท... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผศ.ดรชุติสร เรืองนาราบ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเงียบ แสงจำปาพาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก มทร.ล้านนา น่าน ดร.วันวิภา คำ... >> อ่านต่อ


การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา น่าน ได้จัดอบรม "การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม แก่คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในการนี้ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาได้กล่่วรายงาน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ดร.พรพิมล ศุขะวาที อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ... >> อ่านต่อ


โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House)
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมค่าย โครงการเปิดบ้านเกษตร มทร.ล้านนา น่าน สู่ดินแดน วิทยาศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Open House) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม จากวิทยากร อาจารย์ ดร.กิจจาณัฎฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ และ อ.สุภัควดี พิมพ์มาศ และ เริ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผู้ช่วยศาสต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา