โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-09-04

ประกาศรายชื่อและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) รอบที่ 2 (น่าน ตาก เชียงราย)
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคการสอนในงานที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็... >> อ่านต่อ


อดีต ขรก.ปลูก "ผักเชียงดา" สร้างรายได้ปีละ 3 แสน
อังคาร 4 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มทร.น่าน(เกษตรน่าน)คุณโสภา แสนสุขโชติ รุ่น 38 ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการปลูกผักเชียงดาพร้อมการแปรรูปแบบครบวงจร...อาชีพหลังวัยเกษียณ อดีต ขรก.ปลูก "ผักเชียงดา" สร้างรายได้ปีละ 3 แสน <<< คลิ๊ก อดีตขรก.ประมง ปลูกผักเซียงดา สร้างรายได้ปีละ 3 แส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา