โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-10-31

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 12
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร 02-6495000 ต่อ 11017 หรือ เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/12th/   >> อ่านต่อ


นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร ได้รับเกีรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารโมแดง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานของการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชาเพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู็อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ธรรมชาติ ตนเอง ผ... >> อ่านต่อ


ประกาศฯ แนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2561
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา