โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2019-11-08

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้มีประกาศเรื่องแจ้งทุเลาการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และได้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งประจำพื้นที่ดำเนินการดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ กลุ่มคณาจารย์ประจำ   ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่... >> อ่านต่อ


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

      วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าหลักสูตรสามัญศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร พร้อมด้วยผู้จัดการบ้านวิถีไทย อาจารย์ปิยะนุช สินันตาและอาจารย์พลภัส วิชา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพด้านการทำแชมพู ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา