โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิ่งด้วยกันน่าน27-02-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการวิ่งด้วยกันน่าน27-02-2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมวิ่งด้วยกันน่าน 2564
          รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"วิ่งด้วยกัน น่าน" โดยท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา