โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวิ่งด้วยกันน่าน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมวิ่งด้วยกันน่าน 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"วิ่งด้วยกัน น่าน" โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีและนายเทิดศักดิ์ สารผัด เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษามทร.ล้านนา น่าน ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

         ซึ่งโครงการวิ่งด้วยกัน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการและไม่พิการ ออกมาวิ่งด้วยกัน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คสพิการ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และมีโอกาสได้เข้าสังคมมากขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ และไม่พิการ ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างความรักสมานสามัคคีให้กับผู้คนในสังคม โดยโครงการวิ่งด้วยกัน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันมีกิจกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และจังหวัดน่าน 

          กิจกรรมวิ่งด้วยกัน น่าน ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม เดิน วิ่ง วอล์คแรลลี่ ที่แบ่งกลุ่มให้คนพิการ และไม่พิการ ได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจจกรรม ทั้งหมด 250 คน ซึ่งกิจกรรมเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดน่าน หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมให้เกิดขึ้น อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง โรงพยาบาลน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โรงเรียนน่านปัญญานุกุล และองค์กรและเครือข่า่ยคนพิการ

คลังภาพเพิ่มเติม  อัลบัม กิจกรรมวิ่งด้วยกัน 2564 >> Facebook fanpage งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา