โลโก้เว็บไซต์ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา และตัวแทนอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่ ณ กรมทหารพรานที่ 32 เพื่อร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 โดยความร่วมมือทางวิชาการจาก มทร.ล้านนา น่าน ในการนี้ พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผบ.มทบ.๓๘ ให้การต้อนรับ และนำพาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ดูพื้นที่สำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธ์ุผักต่างๆ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี กระจายพันธุ์ผักให้กับประชาชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มุ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวการพัฒนากเษตรกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา